Informacje dla konsumentów.

Firma ENTERPRISE.PL ZBIGNIEW WROTNIAK
Numer w rejestrze CEIDG
NIP 573-102-30-82
REGON 150861042
Adres siedziby firmy 42-202 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 39
Adres do reklamacji 42-202 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 39
telefon 34 / 3665930,31
e-mail: enterprise@enterprise.pl

Odbiór przesyłki.

Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki lub w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Bez zachowania należytej staranności przy odbiorze przesyłki, dochodzenie roszczeń może być utrudnione, lub wręcz niemożliwe !!!

Opis procedury reklamacyjnej.


Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem enterprise@enterprise.pl, 
lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. 
1.Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1.imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
2.datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
3.przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
4.wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
2.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji 
Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3.Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.


Zobowiązujemy się do dostarczenia rzeczy bez wad z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.


Prawo odstąpienia od umowy. 


Uwzględniając brzmienie art. 27 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) (Ustawa o prawach konsumenta), Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, odpowiednio:
- w przypadku umowy sprzedaży towarów – od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub 
w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru,
- w przypadku umowy sprzedaży towarów, obejmującej wiele towarów, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniego z towarów,
- w przypadku umowy o świadczenie usług – od dnia zawarcia umowy.


W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy,


Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 
W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, 
pisząc na adres e-mail: enterprise@enterprise.pl 
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres ENTERPRISE, 42-202 Częstochowa, ul. Kiedrzyńska 39
Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. 
Dotyczy to również przypadku, gdy rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać 
w zwykły sposób odesłana pocztą (w szczególności towary wielkogabarytowe). 
W takiej sytuacji koszty te mogą się okazać wysokie.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania 
z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Zmniejszenie wartości towaru/rzeczy dotyczy również stanu opakowania rzeczy, uszkodzenia lub zniszczenia opakowania, dlatego prosimy o zachowanie opakowań w stanie idealnym do momentu wygaśnięcia prawa do zwrotu towaru/rzeczy.
Po zgłoszeniu zwrotu na adres enterprise@enterprise.pl Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną numer RMA, którego wpisanie przez Kupującego na liście przewozowym przyspieszy i usprawni procedurę zwrotu.

________________________________________________________________________________________

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:


(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Firma ENTERPRISE.PL ZBIGNIEW WROTNIAK Numer NIP w rejestrze CEIDG 5731023082


Adres firmy 42-202 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 39
Adres do reklamacji 42-202 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 39
telefon 34 / 3665930,31
e-mail: enterprise@enterprise.pl

________________________________________________________________________________________


Ja __________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży


następującej/ych rzeczy ___________________________, numer oferty ____________________________


Data zawarcia umowy to __________________________, data odbioru ____________________________


Imię i nazwisko ______________________________________________________


Dane kupującego ____________________________________________________


Adres _____________________________________________________________


Data ____________________________________________________


Podpis ____________________________________________________
                (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)


________________________________________________________________________________________


Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą przez internet, na podstawie art. 38 
Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:


a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, 
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę 
utraci prawo do odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin 
przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, 
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, 
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu 
umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od
wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy 
lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument 
żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, 
prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane 
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, 
najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi 
lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie 
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń.


Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. 
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Sprzedawcę, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności z mediacji prowadzonej przez Powiatowy Inspektorat Inspekcji Handlowej w Częstochowie. 
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu oraz procedurze rozpatrywania sporu, znajdują się pod adresem: 
www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
Kupujący będący konsumentem może również skorzystać z pomocy właściwego miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.