1. Sklep internetowy www.enterprise.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę ENTERPRISE.PL Zbigniew Wrotniak z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kiedrzyńskiej 39, 42-202 Częstochowa, wpisaną do centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej https://prod.ceidg.gov.pl o numerze NIP 5731023082 zwaną dalej Sprzedawcą.


2. W Sklepie Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. W Sklepie możliwa jest również rezerwacja towarów, które Kupujący nabędzie i odbierze bezpośrednio w sklepie stacjonarnym . Sprzedawca informuje, że w przypadku płatności kartą w sklepie, do ceny sprzedaży może zostać doliczona prowizja za taką formę płatności.

3. Informacje zawarte na stronie www.enterprise.pl nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Procedura zakupu towarów w Sklepie jest następująca:

a) Na podstawie informacji o towarach zamieszczonych w Sklepie, o których mowa w pkt 3 powyżej, Kupujący dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jest zainteresowany oraz składa wstępne zamówienie na ten towar

b) W odpowiedzi na wstępne zamówienie do Kupującego wysyłana jest pocztą elektroniczną wygenerowana automatycznie przez system informatyczny odpowiedź o przyjęciu wstępnego zamówienia na towar.

c) Akceptując informację otrzymaną z systemu informatycznego Kupujący składa ostateczne zamówienie, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkach opisanych na stronie www.enterprise.pl.

d) Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego pocztą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia do realizacji ostatecznego zamówienia, o którym mowa w lit. c powyżej.

5. W przypadku niedostępności części towarów objętych wstępnym zamówieniem Kupujący jest informowany o zaistniałej sytuacji przed złożeniem ostatecznego zamówienia, o którym mowa w pkt 4 lit c. W takim przypadku kupujący może złożyć ostateczne zamówienie wyłącznie na towary dostępne, zgodzić się na wydłużenie czasu dostawy lub w całości zrezygnować z zakupu

6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

8. Kupujący nie może wprowadzać zmian w ostatecznym zamówieniu i nie może anulować złożonego ostatecznego zamówienia.

9. Wszystkie ceny podawane są w Sklepie w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca dla Stron od chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia do realizacji jego ostatecznego zamówienia, zgodnie z pkt 4 lit. c oraz lit. d powyżej. Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w pkt 2 zd. 2 i nast., tj. możliwości doliczenia prowizji za płatność kartą przez sklep do ceny sprzedaży.

10. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie , wprowadzania nowych towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie mają wpływu na ostateczne zamówienia przyjęte do realizacji zgodnie z pkt 4 lit. c oraz lit. d powyżej.


11. Termin dostawy zakupionego towaru wynosi 48 godzin. Termin dostawy, o którym mowa powyżej może ulec przedłużeniu jeżeli Kupujący wyraził na to zgodę zgodnie z pkt 5 Regulaminu. Czas dostawy ulega wydłużeniu o dni świąteczne i soboty. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn losowych zgodnie z odpowiednimi zapisami prawa przewozowego. Wszystkie przesyłki są dostarczane poprzez firmy kurierskie. Koszt transportu zawsze jest podawany w trakcie składania zamówienia.

12. Maksymalna wartość zamówienia to 12 000.00zł.

13. Sprzedawca może odmówić przyjęcia do realizacji ostatecznego zamówienia, jeżeli ilość zamówionych sztuk tego samego artykułu jest wyższa niż 10 szt.

14. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a. przy odbiorze - należność pobiera kurier


b. płatność z góry kartą lub e-przelewem

c. przy odbiorze w sklepie stacjonarnym

d. płatność ratalna, realizowana przez operatorów płatności elektronicznych

15. W celu umożliwienia Sprzedawcy realizacji złożonego zamówienia, Kupujący podaje niezbędne dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres, adres e-mail) i wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w sposób określony i zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.).


Powierzone Sprzedawcy dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

1. realizacji umowy

2. jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, w celu: przesyłania informacji reklamowych drogą mailową.