Informacje dla konsumentów:

Firma ENTERPRISE.PL ZBIGNIEW WROTNIAK
Numer w rejestrze CEIDG
NIP 573-102-30-82
REGON 150861042
Adres siedziby firmy 42-202 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 39
Adres do reklamacji 42-202 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 39
telefon 34 / 3665930,31
e-mail: enterprise@enterprise.pl

Odbiór przesyłki.

Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki lub w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Bez zachowania należytej staranności przy odbiorze przesyłki, dochodzenie roszczeń może być utrudnione, 
lub wręcz niemożliwe !!!

Opis procedury reklamacyjnej.
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem enterprise@enterprise.pl, 
lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. 
1.Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1.imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
2.datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
3.przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
4.wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
2.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji 
Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3.Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
Zobowiązujemy się do dostarczenia rzeczy bez wad z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Prawo odstąpienia od umowy. 
Uwzględniając brzmienie art. 27 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) (Ustawa o prawach konsumenta), Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, odpowiednio:
- w przypadku umowy sprzedaży towarów – od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub 
w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru,
- w przypadku umowy sprzedaży towarów, obejmującej wiele towarów, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniego z towarów,
- w przypadku umowy o świadczenie usług – od dnia zawarcia umowy.

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy,

Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 
W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, 
pisząc na adres e-mail: enterprise@enterprise.pl 
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres ENTERPRISE, 42-202 Częstochowa, ul. Kiedrzyńska 39
Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. 
Dotyczy to również przypadku, gdy rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać 
w zwykły sposób odesłana pocztą (w szczególności towary wielkogabarytowe). 
W takiej sytuacji koszty te mogą się okazać wysokie.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania 
z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Zmniejszenie wartości towaru/rzeczy dotyczy również stanu opakowania rzeczy, uszkodzenia lub zniszczenia opakowania, dlatego prosimy o zachowanie opakowań w stanie idealnym do momentu wygaśnięcia prawa do zwrotu towaru/rzeczy.
Po zgłoszeniu zwrotu na adres enterprise@enterprise.pl Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną numer RMA, którego wpisanie przez Kupującego na liście przewozowym przyspieszy i usprawni procedurę zwrotu.

________________________________________________________________________________________


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Firma ENTERPRISE.PL ZBIGNIEW WROTNIAK Numer NIP w rejestrze CEIDG 5731023082

Adres firmy 42-202 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 39
Adres do reklamacji 42-202 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 39
telefon 34 / 3665930,31
e-mail: enterprise@enterprise.pl

________________________________________________________________________________________


Ja __________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

następującej/ych rzeczy ___________________________, numer oferty ____________________________

Data zawarcia umowy to __________________________, data odbioru ____________________________

Imię i nazwisko ______________________________________________________

Dane kupująsego ____________________________________________________

Adres _____________________________________________________________

Data ____________________________________________________

Podpis ____________________________________________________
(tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

________________________________________________________________________________________

Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą przez internet, na podstawie art. 38 
Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, 
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę 
utraci prawo do odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin 
przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, 
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, 
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu 
umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od
wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy 
lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument 
żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, 
prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane 
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, 
najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi 
lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie 
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń.
Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. 
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Sprzedawcę, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności z mediacji prowadzonej przez Powiatowy Inspektorat Inspekcji Handlowej w Częstochowie. 
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu oraz procedurze rozpatrywania sporu, znajdują się pod adresem: 
www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
Kupujący będący konsumentem może również skorzystać z pomocy właściwego miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.

Regulamin

1. Sklep internetowy www.enterprise.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę ENTERPRISE.PL Zbigniew Wrotniak z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kiedrzyńskiej 39, 42-202 Częstochowa, wpisaną do centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej https://prod.ceidg.gov.pl o numerze NIP 5731023082 zwaną dalej Sprzedawcą.


2. W Sklepie Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. W Sklepie możliwa jest również rezerwacja towarów, które Kupujący nabędzie i odbierze bezpośrednio w sklepie stacjonarnym . Sprzedawca informuje, że w przypadku płatności kartą w sklepie, do ceny sprzedaży może zostać doliczona prowizja za taką formę płatności.

3. Informacje zawarte na stronie www.enterprise.pl nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Procedura zakupu towarów w Sklepie jest następująca:

a) Na podstawie informacji o towarach zamieszczonych w Sklepie, o których mowa w pkt 3 powyżej, Kupujący dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jest zainteresowany oraz składa wstępne zamówienie na ten towar

b) W odpowiedzi na wstępne zamówienie do Kupującego wysyłana jest pocztą elektroniczną wygenerowana automatycznie przez system informatyczny odpowiedź o przyjęciu wstępnego zamówienia na towar.

c) Akceptując informację otrzymaną z systemu informatycznego Kupujący składa ostateczne zamówienie, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkach opisanych na stronie www.enterprise.pl.

d) Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego pocztą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia do realizacji ostatecznego zamówienia, o którym mowa w lit. c powyżej.


5. W przypadku niedostępności części towarów objętych wstępnym zamówieniem Kupujący jest informowany o zaistniałej sytuacji przed złożeniem ostatecznego zamówienia, o którym mowa w pkt 4 lit c. W takim przypadku kupujący może złożyć ostateczne zamówienie wyłącznie na towary dostępne, zgodzić się na wydłużenie czasu dostawy lub w całości zrezygnować z zakupu

6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

8. Kupujący nie może wprowadzać zmian w ostatecznym zamówieniu i nie może anulować złożonego ostatecznego zamówienia.

9. Wszystkie ceny podawane są w Sklepie w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca dla Stron od chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia do realizacji jego ostatecznego zamówienia, zgodnie z pkt 4 lit. c oraz lit. d powyżej. Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w pkt 2 zd. 2 i nast., tj. możliwości doliczenia prowizji za płatność kartą przez sklep do ceny sprzedaży.

10. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie , wprowadzania nowych towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie mają wpływu na ostateczne zamówienia przyjęte do realizacji zgodnie z pkt 4 lit. c oraz lit. d powyżej.


11. Termin dostawy zakupionego towaru wynosi 48 godzin. Termin dostawy, o którym mowa powyżej może ulec przedłużeniu jeżeli Kupujący wyraził na to zgodę zgodnie z pkt 5 Regulaminu. Czas dostawy ulega wydłużeniu o dni świąteczne i soboty. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn losowych zgodnie z odpowiednimi zapisami prawa przewozowego. Wszystkie przesyłki są dostarczane poprzez firmy kurierskie na koszt Kupującego. Koszt transportu wynosi 15.00 zł brutto w przypadku płatności elektronicznej, 21.00 zł brutto w przypadku płatności za pobraniem.

12. Maksymalna wartość zamówienia to 12 000.00zł.

13. Sprzedawca może odmówić przyjęcia do realizacji ostatecznego zamówienia, jeżeli ilość zamówionych sztuk tego samego artykułu jest wyższa niż 10 szt.

14. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a. przy odbiorze - należność pobiera kurier;

b. płatność z góry kartą lub e-przelewem

c. przy odbiorze w sklepie stacjonarnym

15. W celu umożliwienia Sprzedawcy realizacji złożonego zamówienia, Kupujący podaje niezbędne dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres, adres e-mail) i wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w sposób określony i zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.).


Powierzone Sprzedawcy dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:


1. realizacji umowy

2. jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, w celu: przesyłania informacji reklamowych drogą mailową.